Organizing Committee

Thomas Grégoire (Carleton U.), chair of the organizing committee, gregoireatphysics [dot] carleton [dot] ca

Steve Godfrey (Carleton U.)

Heather Logan (Carleton U.)

Daniel Stolarski (Carleton U.)

Svetlana Barkanova (Acadia), DTP Chair

Ariel Edery (Bishop), DTP Vice-Chair