Research Associates

Research Associate
HP 3330
Research Associate
HP 3364
613-520-2600 ext. 4372
Research Associate, ATLAS
HP 2438
(613) 520 - 2600 x 4307
Research Associate
2438 HP
613-520-2600 Ext. 1877
Research Associate, ATLAS
HP 2448
(613) 520-2600 x 4321
Research Associate, DEAP
HP 2438
(613) 520 - 2600 ext. 1978
Research Associate, DEAP
HP 2438
+1 613 520 2600 ext. 1877
Research Associate, EXO
HP 2438
(613) 520-2600 x 4307
Research Associate, ATLAS
CERN
011-41-22-767-0091
Research Associate, DEAP
HP 3330
(613) 520 2600 Ext. 1978
Research Associate
HP 3364
613-520-2600 ext. 4372
Research Associate, DEAP
HP 2448
(613) 520 - 2600 ext. 4321
Research Associate
HP 3364
(613)-520-2600 Ext. 4372

Research Scientists

Adjunct Research Professor
3360 HP
(613) 520 - 2600 Ext. 7535
Cardiac Imaging Research Associate
613-696-7000 x16417